Reisitingimused

Reisikorraldaja on Arvald Reisid (edaspidi Reisikorraldaja)
Reisija on Reisikorraldaja poolt korraldatud reisipaketi ostja
Teenus on transpordi-, majutus-, vahendus- ja/või reisisaatjateenus.

Reisileping
Reisikorraldaja kohustab läbi viima reisi vastavalt reisikirjeldusele ja lubatud teenustele v.a
Reisikorraldajast mittesõltuval asjaolul s.h tõkked piiriületustel, teeremondid, liiklusummikud,
äärmuslikud ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised poliitilised reisi mõjutavad otsused,
hotellide või muude majutusettevõtete iseseisvad otsused remontöödeks reisi kestel, vms.
Reisikorraldaja ei vastuta vääramatu jõu ja muude Reisikorraldajast mitte olenevate põhjuste tõttu
tekkinud muutuste ning kahjude eest.

Reisi kinnitamine, reisi hind ja tasumine
Reisileping loetakse sõlmituks hetkest kui on makstud registreerimistasu 50 eurot, mis on siduv nii Reisikorraldajale kui ka kliendile. Reisipaketi ülejäänud hinna tasumisel arvatakse makstud registreerimistasu reisi hinnast maha. Juhul kui klient otsustab reisist loobuda, registreerimistasu ei tagastata. Juhul kui reis jääb ära osavõtjate vähesuse tõttu või Reisikorraldaja enda süül, tagastatakse registreerimistasu kliendile. Tagasi ei maksta ka nimeliselt teostatud kulusid- nagu nt.
laeva või lennupiletid, viisad, kindlustused, jne.
Reisi hinnas sisalduvad ainult need teenused, mis on loetletud reisiprogrammis.
Kui klient ei kasuta mõnda reisipaketi hinna sisse kuuluvat teenust, pole tal õigust raha tagasi saada. Reisi eest tuleb tasuda 50% kogu reisi maksumusest kui reisini on jäänud 30 päeva
Reisi lõplik maksumus tuleb tasuda hiljemalt 14 päeva enne reisi algust.
Reisikorraldajal on õigus leping tühistada, kui klient pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

Kliendi õigused, tellimuse tühistamine ja raha tagastamine
Reisijal on õigus reis tühistada ilma mõjuva põhjuseta hiljemalt 30 päeva enne reisi algust, tagasi ei maksta registreerimistasu 50 eurot.
Tellimuse tühistamisel 30-14 päeva enne reisi, kaotab klient lisaks registreerimistasule 50% reisi põhimaksumusest.
Mõjuva põhjuseta reisi tühistamisel hiljem kui 7 päeva, on Reisikorraldajal õigus kinni pidada kogu tasutud summa.
Kui reisija annulleerib reisi seoses mõjuva põhjusega (lähedase inimese raske haigus või kaotus, õnnetusjuhtum) on kliendil kohustus sellest koheselt teavitada Reiskorraldajat ja esitada tõend juhtumi kohta. Sellisel juhul on kliendil õigus tagasi saada sissemakstud summa, v.a registreerimistasu 50 eurot.

Reisikorraldaja õigused
Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisijate hulk on väiksem kui reisi läbiviimiseks vajalik minimaalne reisijate arv, sellisel juhul tagastatakse kliendile kogu raha. Samuti jätab Reisikorraldaja endale õiguse muuta reisihindu ja -programmi kui temast mitteolenevatel põhjustel ei saa reisi kavakohaselt läbi viia (transpordihindade muutused, kütusehindade tõus, majutuse hindade muutus, jms). Kui tegemist on eritellimusega reisiseltskonna poolt, maksab Reisija reisi tühistamisel kinni selle programmi koostamisega seonduvad lisakulud. Kui reisil ei saa osaleda reisiseltskonna üks liige ja reisihind selletõttu muutub suuremaks, on Reiskorraldajal õigus küsida muutustest tingitud lisatasu. Muutustest tingitud lisatasu maksmise eesta vastutavad võrdselt nii reisil mitteosaleja kui ka reisile minevad seltskonna liikmed. Reisikorraldaja soovitab kliendil igasuguste ebameeldivuste kaitseks sõlmida reisikindlustus.

Reisija kohustused ja vastutus
Reisija on kohustatud enne reisi tutvuma Reisikorraldaja reisitingimustega ning reisiprogrammiga. Reisija on kohustatud järgima reisi ajal Reisikorraldaja sisekorrareegleid, mitte häirima oma käitumisega kaasreisijaid ning vastutama kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus tekitas Reisikorraldajale või teistele reisijatele. Reisija kannab vastutust passireziimi, tolli ja piiriformaalsuste eest, kui reisija on rikkunud võõrriigis seadusandlust ning sellega tekitanud Reisikorraldajale otseseid kulutusi, on reisija kohustatud tasuma need kulud. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

Reisikorraldaja kohustused ja vastutus
Kui reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub mitte tema süül kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja toimingutes, mis seotud raviga või vajaliku asjaajamisega. Kõik juhtumiga seonduvad lisakulud kannab reisija.
Reisikorraldaja ei vastuta reisija pagasi ning isiklike asjade (väärtesemed, raha, dokumendid, jms) eest. Reisikorraldaja oluliste puuduste korral (reisi lühenemine, hinnas ettenähtud teenusete ärajäämine) on reisijal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist, ulatuses mis on suurusjärgus vea suurusele reisipaketi maksumusest. Kui oluline puudus parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse reisi vältel, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset kahjude korvamist Eestis. Reisijal on õigus esitada kirjalikud pretentsioonid Reisikorraldajale hiljemalt 2 nädala jooksul pärast reisi toimumist. Reisitingimuste tõlgendamisel tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse erimeelsused Tarbijakaitseametis või esitatakse hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Anname endast parima huvitava, turvalise ja meeldejääva reisi korraldamisel!
Loodame, et naudite seda meiega koos!